Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů podává vysvětlení ke způsobu, rozsahu a účelům shromažďování a využívání osobních údajů návštěvníků a uživatelů (dále souhrnně označovaných jako „uživatelé“) ze strany společnosti Hafo GmbH (dále jen „nabízející“) jako osoby odpovědné z hlediska zákona o ochraně osobních údajů.

Své dotazy k tématu ochrany osobních dat nám zasílejte na adresu: office@hafo.co.at

Seznam
1. Účel a odpovědná osoba
2. Podstatné informace o zpracování dat
3. Zpracování osobních údajů
4. Shromažďování přístupových údajů
5. Cookies a měření dosahu
6. Google Analytics
7. Integrování služeb a obsahů třetích subjektů
8. Práva uživatelů a mazání údajů
9. Změny prohlášení o ochraně osobních údajů

1. ÚČEL A ODPOVĚDNÁ OSOBA
Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů podává vysvětlení ke způsobu, rozsahu a účelu zpracování (mj. shromažďování, zpracování a využívání i získávání souhlasů) osobních údajů v rámci naší on-line nabídky a v rámci s ní spojených webových stránek, funkcí a obsahu (dále souhrnně označovaných jako „on-line nabídka“ nebo „webová stránka“). Prohlášení o ochraně osobních údajů platí nezávisle na využívaných doménách, systémech, platformách a přístrojích (např. desktop nebo mobil), na nichž se on-line nabídka realizuje.

Nabízejícím a odpovědnou osobou z hlediska zákona o ochraně osobních údajů je společnost Hafo GmbH, Waidhofen an der Ybbs. Naše kontaktní údaje naleznete v tiráži.

Výraz „uživatel“ zahrnuje veškeré zákazníky a návštěvníky naší on-line nabídky. Používaná označení, např. „uživatel“, je třeba chápat genderově neutrálně.

2. PODSTATNÉ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ DAT
Zpracováváme osobní údaje uživatelů pouze za dodržování příslušných ustanovení o ochraně osobních údajů s ohledem na úspornost objemu osobních údajů. To znamená, že osobní údaje uživatelů zpracováváme jen za předpokladu, že máme zákonem předepsané svolení, zvláště tehdy, jsou-li osobní údaje zapotřebí pro poskytování našich smluvních plnění, jakož i pro on-line servis, resp. jsou-li taková svolení vyžadována podle zákona, nebo pokud svolení již máme.

Přijímáme organizační, smluvní a technická bezpečnostní opatření odpovídající současnému stavu technického rozvoje, abychom zajistili, že budou dodrženy předpisy podle zákona o ochraně dat, abychom tak chránili osobní údaje, jež zpracováváme, před náhodnými nebo záměrnými manipulacemi, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob.

Pokud se v rámci tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů využívají obsah, nástroje nebo ostatní prostředky jiných nabízejících (následně označovaných jako třetí nabízející subjekty) a pokud se nachází jejich uvedené sídlo v zahraničí, je třeba vycházet z toho, že probíhá transfer osobních údajů do zemí, v nichž třetí nabízející subjekty mají své sídlo. Transfer osobních údajů do třetích zemí probíhá buď na základě zákonného souhlasu, svolení uživatelů nebo speciální smluvní klausule, které garantují zákonem předpokládanou bezpečnost dat.

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vedle využití výslovně uvedených v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů se osobní údaje využívají také pro následující účely na základě zákonného souhlasu nebo svolení uživatelů:
Poskytování, provádění, údržba, optimalizace a zajišťování našich služeb a plnění uživatelům a našeho servisu.
Zajišťování efektivního zákaznického servisu a technické podpory.

Osobní údaje uživatelů předáváme třetím osobám jen tehdy, je-li to nutné pro účely fakturace (např. poskytovatel služeb v platebním styku) nebo pro jiné účely, pokud je jich zapotřebí pro splnění našich smluvních závazků vůči uživatelům (např. sdělení adresy dodavatelům).

Při navázání kontaktu s námi (prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu) jsou osobní údaje uživatele ukládány pro účely zpracování poptávky, ale i pro případ, že vzniknou navazující dotazy.
Osobní údaje se smažou, jakmile splní svůj účel použití a pokud proti tomuto smazání nehovoří povinnost osobní údaje archivovat.

4. SHROMAŽĎOVÁNÍ PŘÍSTUPOVÝCH ÚDAJŮ
Shromažďujeme osobní údaje o každém přístupu na server, na němž se nachází tato služba (tzv. protokolové soubory serveru). K přístupovým osobním údajům patří název navštívené webové stránky, soubor, datum a přesný čas návštěvy, množství přenesených dat, hlášení o úspěšném vyvolání, typ a verze prohlížeče, operační systém uživatele, referer URL (předchozí navštívená stránka), IP adresa a navštívený provider.

Využíváme protokolový soubor bez přiřazování k osobě uživatele nebo jiného vytvoření profilu podle zákonných ustanovení jen pro statistická vyhodnocení pro účely provozu, bezpečnosti a optimalizace naší on-line nabídky. Vyhrazujeme si však právo na následné ověření protokolových souborů, pokud na základě konkrétních vodítek vznikne oprávněné podezření na protiprávní využití.

5. COOKIES A MĚŘENÍ DOSAHU
Cookies jsou informace, které jsou z našeho webového serveru nebo z webových serverů třetích osob přenášeny na web prohlížeče uživatele a tam jsou uloženy pro pozdější návštěvu. O využívání cookies v rámci pseudonymního měření dosahu jsou uživatelé informováni v rámci tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Prohlížení této on-line nabídky je možné i s vyloučením cookies. Pokud uživatelé nechtějí, aby se v jejich počítači ukládaly cookies, žádáme je, aby v systémových nastaveních svého prohlížeče deaktivovali příslušnou volbu. Uložená cookies lze smazat v systémových nastaveních prohlížeče. Důsledkem zablokování cookies mohou být omezení této on-line nabídky.

Existuje možnost spravovat cookies on-line inzerce podniků přes americkou stránku: http://www.aboutads.info/choices nebo stránku EU http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/

6. GOOGLE ANALYTICS
Využíváme službu webové analýzy Google Analytics společnosti Google Inc. („Google“). Google využívá cookies. Informace pocházející z cookies o využívání nabídky on-line uživateli bývají zpravidla přenášeny na server Googlu v USA a tam ukládány.

Google bude tyto informace využívat na základě naší zakázky, aby vyhodnotil využívání naší on-line nabídky uživateli, aby sestavoval reporty o aktivitách v rámci naší on-line nabídky a aby nám poskytoval další služby související s využíváním této on-line nabídky a s využíváním Internetu. Přitom je možné ze zpracovaných osobních údajů sestavovat pseudonymní profily využívání ze strany uživatelů.

Službu Google Analytics využíváme jen s aktivovanou anonymizací IP. To znamená, že IP adresu uživatelů Google v rámci členských státu Evropské unie nebo v jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru krátí. Jen ve výjimečných případech se na server Googlu v USA přenáší plná IP adresa, která se krátí tam.

IP adresu uživatele předanou prohlížečem Google nespojuje s jinými údaji. Uživatelé mohou zablokovat ukládání cookies odpovídajícím nastavením svého softwaru prohlížeče. Rovněž uživatelé mohou zabránit shromažďování údajů vytvořených pomocí cookies a vztahujících se k jejich využívání on-line nabídky směrovaných Googlu, jakož i zpracování těchto dat společností Google tak, že si stáhnou a nainstalují plug-in prohlížeče na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Další informace o využívání osobních údajů pro účely reklamy společností Google, možnosti nastavení a námitek získáte na webových stránkách společnosti Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners (“Využívání dat ze strany společnosti Google při vašem využívání webových stránek nebo aplikací našich partnerů ”), http://www.google.com/policies/technologies/ads (“Využívání dat pro účely reklamy ”), http://www.google.de/settings/ads (“Správa informací, které používá Google, aby vám zobrazoval reklamu ”) a http://www.google.com/ads/preferences (“Určete, jakou reklamu vám bude Google zobrazovat ”).

7. INTEGROVÁNÍ SLUŽEB A OBSAHŮ TŘETÍCH SUBJEKTŮ
Může se stát, že na naši on-line nabídku budou navázány obsahy a služby třetích nabízejících subjektů, jako například plány měst nebo typy písem jiných webových stránek. Toto navázání obsahů třetích nabízejících subjektů vždy předpokládá, že třetí nabízející subjekty vnímají IP adresy uživatelů, protože bez IP adresy by nemohli tyto obsahy posílat do prohlížečů uživatelů. IP adresa je tudíž pro zobrazování těchto obsahů nezbytná. Dále mohou subjekty nabízející navázané obsahy využívat vlastní cookies a zpracovávat osobní údaje uživatelů pro vlastní účely. Přitom mohou ze zpracovaných dat sestavovat profily využívání uživatelů. Tyto obsahy budeme používat s co nejvyšší úsporností. Také budeme dbát na bezpečnost dat a vybírat spolehlivé třetí nabízející subjekty.

Další text obsahuje přehled třetích nabízejících subjektů, jejich obsahy, odkazy na jejich Prohlášení o ochraně osobních údajů, které obsahují další upozornění na zpracování dat a zčásti také, jak je zde uváděno, možnosti vyvázání z nežádoucí služby – tzv. opt-out.

– Externí typy písma společnosti Google, Inc., https://www.google.com/fonts (“Google Fonts”). K integraci fontů Google dochází při návštěvě serveru Googlu (zpravidla v USA). Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/

– Mapy služby “Google Maps” třetího nabízejícího subjektu společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení o ochraně osobních údajů: opt-out: https://www.google.com/settings/ads/.

– Videa platformy “YouTube” třetího nabízejícího subjektu společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/ opt-out: https://www.google.com/settings/ads/.

8. PRÁVA UŽIVATELŮ A MAZÁNÍ DAT
Uživatelé mají právo získat na vyžádání bezplatně informace o osobních údajích, které jsme o nich uložili.
Uživatelé mají dále právo na opravu nesprávných údajů, odvolání souhlasů, zablokování a smazání jejich osobních údajů, jakož i právo podat v případě předpokladu neoprávněného zpracování dat stížnost u příslušné dohledové instituce.

U nás uložená data budou smazána, jakmile jich už nebude zapotřebí pro stanovený účel a pokud proti tomuto smazání nehovoří žádná zákonná povinnost archivace.

9. ZMĚNY PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vyhrazujeme si právo změny Prohlášení o ochraně osobních údajů, abychom je přizpůsobili změněné legislativě, nebo při změně služeb i změně zpracování osobních údajů. To však platí jen s ohledem na prohlášení ke zpracování osobních údajů. Pokud bude zapotřebí souhlasu uživatelů nebo některá ze součástí Prohlášení o ochraně osobních údajů bude obsahovat úpravy smluvního vztahu s uživateli, budou změny provedeny jen se souhlasem uživatelů.
Prosíme uživatele, aby se pravidelně informovali o obsahu Prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů služby Hotjar
Na této webové stránce pro statistická vyhodnocení dat návštěvníků využíváme službu Hotjar firmy Limited (Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta). Hotjar je služba, která analyzuje chování a zpětnou vazbu uživatelů na webových stránkách kombinací nástrojů analýzy a zpětné vazby. Webové stránky využívající službu Hotjar mají na svých webech integrovaný Tracking-code, který je přenášen na naše servery umístěné v Irsku (EU). Tento Tracking-code kontaktuje Hotjar servery a do počítače nebo koncového přístroje zasílá skript, jehož pomocí získáváte přístup na webovou stránku založenou na Hotjar. Skript shromažďuje určitá data ohledně interakce uživatele s odpovídající webovou stránkou. Tato data jsou pak odesílána ke zpracování do serverů služby Hotjar.

Mehr Details zur Datenschutzrichtlinie und welche Daten auf welche Art durch Hotjar erfasst werden finden Sie auf https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

Deaktivierung von Hotjar
Falls Sie nicht möchten, dass Hotjar Ihre Daten erhebt, können Sie den Hotjar Opt Out aktivieren. Sie haben dort die Möglichkeit, durch einen einfachen Klick auf den roten Hotjar deaktivieren Button, die Erhebung von Daten durch Hotjar zu deaktivieren oder wieder zu aktivieren. Achtung: Das Löschen von Cookies, die Nutzung des Inkognito/Privatmodus ihres Browsers, oder die Nutzung eines anderen Browsers führt dazu, dass wieder Daten erhoben werden.