Prywatność

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia rodzaj, zakres i cel gromadzenia i wykorzystywania danych od odwiedzających i użytkowników (zwanych dalej łącznie „użytkownikami”) przez Hafo GmbH (dalej „dostawca”) jako podmiot odpowiedzialny za ochronę danych.

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych, jesteśmy do dyspozycji pod office@hafo.co.at.

Spis treści
1. Cel i administrator danych
2. Podstawowe informacje o przetwarzaniu danych
3. Przetwarzanie danych osobowych
4. Gromadzenie danych dostępowych
5. Pliki cookie i pomiar zasięgu
6. Google Analytics
7. Integracja usług i treści stron trzecich
8. Prawa użytkownika i usunięcie
9. Zmiany polityki prywatności

1. CEL I ADMINISTRATOR DANYCH
Niniejsze polityka prywatności wyjaśnia rodzaj, zakres i cel przetwarzania (w tym gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania, a także uzyskiwania zgody) danych osobowych w naszej ofercie online oraz związanych z nią stronach internetowych, funkcjach i treściach (zwanych dalej łącznie „oferta online” lub "strona internetowa"). Polityka prywatności obowiązuje niezależnie od domen, systemów, platform i urządzeń (np. stacjonarnych lub mobilnych), na których realizowana jest oferta online.

Dostawcą oferty online i administratorem danych osobowych jest Hafo GmbH, Waidhofen an der Ybbs (zwana dalej „dostawcą”, „my” lub „nasze”). Możliwości kontaktu znajdą Państwo w zakładce Kontakt.

Termin „użytkownik” oznacza wszystkich klientów i odwiedzających naszą ofertę online. Użyte terminy, takie jak „użytkownik”, należy traktować jako neutralne płciowo.

2. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH
Przetwarzamy dane osobowe użytkowników tylko zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych, zgodnie z wymogami oszczędności danych i unikania danych. Oznacza to, że dane użytkowników będą przetwarzane tylko wtedy, gdy istnieje pozwolenie ustawowe, w szczególności jeśli dane są niezbędne do świadczenia naszych usług umownych i usług online, lub jest to wymagane przez prawo lub jeśli zgoda została udzielona.

Podejmujemy organizacyjne, umowne i techniczne środki bezpieczeństwa zgodnie ze stanem techniki, aby zapewnić przestrzeganie przepisów prawa o ochronie danych i aby przetwarzane przez nas dane były chronione przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych.

Jeżeli w ramach niniejszej polityki prywatności wykorzystywane są treści, narzędzia lub inne środki pochodzące od innych dostawców (zwanych dalej łącznie „dostawcami zewnętrznymi”), a ich siedziba znajduje się za granicą, należy założyć, że zachodzi transfer danych do krajów siedziby dostawców zewnętrznych. Przekazywanie danych do państw trzecich odbywa się na podstawie zezwolenia ustawowego, zgody użytkownika lub specjalnych klauzul umownych, które gwarantują wymagane prawem bezpieczeństwo danych.

3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Oprócz wykorzystania wyraźnie wymienionego w niniejszej polityce prywatności, dane osobowe przetwarzane są w następujących celach na podstawie zezwoleń ustawowych lub zgody użytkownika:
- Świadczenie, wykonywanie, utrzymanie, optymalizacja i zabezpieczenie naszych usług, serwisów i usług dla użytkowników;
- Zapewnienie skutecznej obsługi klienta i wsparcia technicznego.

Przekazujemy dane użytkowników stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do celów rozliczeniowych (np. do dostawcy usług płatniczych) lub do innych celów, jeżeli są one niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec użytkowników (np. informacja o adresach dla dostawców).

W przypadku kontaktu z nami (za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail), dane użytkownika są przechowywane w celu przetworzenia żądania oraz na wypadek pojawienia się dalszych pytań.
Dane osobowe zostaną usunięte, pod warunkiem że spełniły swój zamierzony cel i nie ma żadnych obowiązków przechowywania sprzecznych z usunięciem.

4. GROMADZENIE DANYCH DOSTĘPOWYCH
Gromadzimy dane o każdym dostępie do serwera, na którym znajduje się ten serwis (tak zwane pliki dziennika serwera). Dane dostępu obejmują nazwę odwiedzanej strony internetowej, plik, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o pomyślnym dostępie, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, referencyjny adres URL (poprzednio odwiedzanej strony), adres IP oraz żądającego dostawcy.

Używamy danych dziennika bez przypisania do osoby użytkownika lub profilowania zgodnie z przepisami prawa wyłącznie do oceny statystycznej w celu obsługi, bezpieczeństwa i optymalizacji naszej oferty online. Zastrzegamy sobie jednak prawo do sprawdzenia danych dziennika z mocą wsteczną, jeśli istnieją uzasadnione podstawy do podejrzeń o nielegalne użycie.

5. PLIKI COOKIE I POMIAR ZASIĘGU
Pliki cookie to informacje przesyłane z naszego serwera internetowego lub serwerów internetowych stron trzecich do przeglądarki internetowej użytkownika i tam przechowywane w celu późniejszego pobrania. Użytkownicy są informowani o stosowaniu plików cookie w kontekście pseudonimowego pomiaru zasięgu w ramach niniejszej polityki prywatności.

Przeglądanie tej oferty online jest również możliwe bez plików cookie. Jeśli użytkownicy nie chcą, aby pliki cookie były przechowywane na ich komputerze, są proszeni o wyłączenie odpowiedniej opcji w ustawieniach systemowych przeglądarki. Zapisane pliki cookie można usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może prowadzić do ograniczeń funkcjonowania tej oferty online.

Istnieje możliwość zarządzania wieloma plikami cookies reklam online za pośrednictwem amerykańskiej strony internetowej http://www.aboutads.info/choices lub strony europejskiej http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

6. GOOGLE ANALYTICS
Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google używa plików cookie. Informacje wygenerowane przez plik cookie dotyczące użytkowania danej strony trafiają zwykle na serwer Google w USA i tam są przechowywane.

Google wykorzysta te informacje w naszym imieniu w celu oceny korzystania z naszej oferty online przez użytkowników, w celu opracowania raportów dotyczących działań w ramach tej oferty online oraz w celu świadczenia nam innych usług związanych z korzystaniem z tej oferty online i Internetu. Na podstawie przetwarzanych danych mogą być tworzone pseudonimowe profile użytkowników.

Używamy Google Analytics tylko z aktywowaną anonimizacją IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika jest skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA przesyłany jest pełny adres IP i dopiero tam jest on skracany.

Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownicy mogą zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; Użytkownicy mogą również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z oferty online oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej informacji na temat wykorzystania danych do celów reklamowych przez Google, możliwości ustawień i sprzeciwu znajdą Państwo na stronie Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Wykorzystanie danych przez Google podczas korzystania ze stron internetowych lub aplikacji naszych partnerów ”), http://www.google.com/policies/technologies/ads („ Wykorzystanie danych do celów reklamowych ”), http://www.google.de/settings/ads („Zarządzaj informacjami, które Google używa do wyświetlania reklam ”) i http://www.google.com/ads/preferences („Ustal, które reklamy wyświetla Google”).

7. INTEGRACJA USŁUG I TREŚCI STRON TRZECICH
Może się zdarzyć, że treści lub usługi od zewnętrznych dostawców, takie jak mapy miast lub czcionki z innych stron internetowych, zostaną zintegrowane z naszą ofertą online. Integracja treści od zewnętrznych dostawców zawsze zakłada, że zewnętrzny dostawca rozpoznaje adres IP użytkownika, ponieważ bez adresu IP nie mogliby wysłać treści do przeglądarki użytkownika. Adres IP jest zatem wymagany do wyświetlenia tej zawartości. Ponadto dostawcy treści zewnętrznych mogą tworzyć własne pliki cookie i przetwarzać dane użytkownika do własnych celów. Mogą przy tym być tworzone profile użytkowników na podstawie przetwarzanych danych. Będziemy wykorzystywać te treści tak oszczędnie, jak to możliwe, unikając danych i wybierając wiarygodnych dostawców zewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa danych.

Poniższa ilustracja zawiera przegląd dostawców zewnętrznych i ich treści, wraz z linkami do ich polityk prywatności, które zawierają dalsze informacje na temat przetwarzania danych oraz, w niektórych przypadkach już wspomnianych tutaj, opcje sprzeciwu (tzw. opt-out):

- Czcionki zewnętrzne od Google, Inc., https://www.google.com/fonts („Czcionki Google”). Integracja czcionek Google odbywa się poprzez wywołanie serwera w Google (zwykle w USA). Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

- Mapy usługi „Google Maps” świadczonej przez zewnętrznego dostawcę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

- Filmy wideo z platformy „YouTube” zewnętrznego dostawcy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

8. PRAWA UŻYTKOWNIKA I USUWANIE DANYCH
Użytkownicy mają prawo na żądanie otrzymać bezpłatnie informacje o gromadzonych przez nas na ich temat danych osobowych.
Ponadto użytkownicy mają prawo do poprawiania nieprawdziwych danych, odwołania zgody, blokowania i usuwania swoich danych osobowych oraz prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku założenia nielegalnego przetwarzania danych.

Przechowywane przez nas dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do zamierzonego celu, a ich usunięcie nie będzie sprzeczne z ustawowymi wymogami dotyczącymi przechowywania.

9. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany polityki prywatności w celu dostosowania jej do zmian sytuacji prawnej lub w przypadku zmian w usłudze i przetwarzaniu danych. Dotyczy to jednak wyłącznie oświadczeń dotyczących przetwarzania danych. Jeśli wymagana jest zgoda użytkownika lub niektóre elementy polityka prywatności danych zawierają postanowienia stosunku umownego z użytkownikami, zmiany zostaną wprowadzone wyłącznie za zgodą użytkownika.
Użytkownicy proszeni są o regularne czytanie treści polityki prywatności.

 

Polityka prywatności Hotjar
Na tej stronie korzystamy z Hotjar od Limited (Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta) do statystycznej oceny danych odwiedzających. Hotjar to usługa, która analizuje zachowanie i opinie użytkowników na stronach internetowych poprzez połączenie narzędzi analizy i informacji zwrotnych. Strony internetowe oparte na Hotjar mają na swoich stronach zintegrowany kod śledzenia, który jest przesyłany na nasze serwery zlokalizowane w Irlandii (UE). Ten kod śledzenia kontaktuje się z serwerami Hotjar i wysyła skrypt do komputera lub urządzenia używanego do uzyskiwania dostępu do witryny internetowej opartej na Hotjar. Skrypt gromadzi pewne dane związane z interakcją użytkownika z odpowiednią stroną internetową. Dane te są następnie wysyłane na serwery Hotjar w celu przetworzenia.

Więcej informacji na temat polityki prywatności oraz tego, które dane i w jaki sposób są gromadzone przez Hotjar można znaleźć na stronie https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

Deaktivierung von Hotjar
Falls Sie nicht möchten, dass Hotjar Ihre Daten erhebt, können Sie den Hotjar Opt Out aktivieren. Sie haben dort die Möglichkeit, durch einen einfachen Klick auf den roten Hotjar deaktivieren Button, die Erhebung von Daten durch Hotjar zu deaktivieren oder wieder zu aktivieren. Achtung: Das Löschen von Cookies, die Nutzung des Inkognito/Privatmodus ihres Browsers, oder die Nutzung eines anderen Browsers führt dazu, dass wieder Daten erhoben werden.