Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov upravuje spôsob, rozsah a účely získavania a používania údajov návštevníkov a používateľov (ďalej len "používatelia") spoločnosťou Hafo GmbH, (ďalej len "poskytovateľ") v zmysle zodpovedného prístupu k ochrane údajov.

Otázky týkajúce sa ochrany údajov smerujte na našu e-mailovú adresu office@hafo.co.at.

Obsah
1. Ciele a dohľad
2. Zásady ochrany údajov
3.Spracovanie osobných údajov
4. Získavanie prístupových údajov
5. Cookies a meranie dosahu
6. Google Analytics
7. Zapojenie služieb a obsahu tretích strán
8. Práva používateľa a vymazanie údajov
9. Zmeny vyhlásenia o ochrane osobných údajov

1. CIELE A DOHĽAD
Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov upravuje spôsob, rozsah a účely spracovania (o.i. zhromažďovanie, spracovanie, používanie a získavanie povolení) osobných údajov v súvislosti s našou online ponukou a s ňou spojenými internetovými stránkami, funkciami a obsahom (ďalej pod súhrnným názvom "online ponuka" alebo "internetová stránka"). Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí nezávisle od používaných domén, systémov, platforiem a zariadení (napr. stolový počítač alebo mobilný telefón), na ktorých sa online ponuka uverejňuje.

Poskytovateľom online ponuky a subjektom zodpovedným za ochranu osobných údajov je spoločnosť Hafo GmbH, Waidhofen an der Ybbs (ďalej len ako “poskytovateľ”, “my” alebo “náš”). Kontaktné údaje nájdete v sekcii Impressum.

Pojem “používateľ” zahŕňa všetkých zákazníkov a návštevníkov našej online ponuky. Použité výrazy, napr. "používateľ", sú rodovo neutrálne.

2. ZÁSADY OCHRANY ÚDAJOV
Osobné údaje používateľov spracúvame v súlade s predmetnými ustanoveniami o ochrane údajov a zásadami minimalizácie údajov. T.j. údaje používateľov spracúvame len na základe zákonného povolenia, a to najmä pre potreby plnenia našich zmluvných povinností a online služieb, v situáciách definovaných zákonom alebo na základe vášho súhlasu.

Prijímame organizačné, zmluvné a technické bezpečnostné opatrenia v súlade s aktuálnym stavom technológií, aby sme zaistili dodržiavanie legislatívy o ochrane osobných údajov a zabránili neželanej alebo úmyselnej manipulácii, strate, zničeniu alebo prístupu neoprávnených osôb.

Ak v rámci tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov dôjde k použitiu obsahu, nástrojov alebo iných prostriedkov tretích strán (dalej len "tretia strana") s deklarovaným sídlom v zahraničí, vychádzame z predpokladu, že dáta smerujú do štátu sídla tretej strany. Poskytovanie údajov do tretích štátov prebieha buď na základe zákonného povolenia, súhlasu používateľa alebo špeciálnej zmluvnej klauzuly, ktorá zaručuje zákonom stanovenú mieru zabezpečenia údajov.

3. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje sa okrem účelov použitia výslovne uvedených v tomto vyhlásení a na základe platnej legislatívy alebo súhlasu používateľa spracúvajú na tieto účely:
– Ponuka, realizácia, starostlivosť, optimalizácia a zabezpečenie našich služieb a servisu používateľom;
– Zabezpečenie efektívnych zákazníckych služieb a technickej podpory.

Údaje používateľov poskytujeme tretím stranám len v prípade potreby na účely zúčtovania (napr. poskytovateľom platobných služieb), alebo na iné účely spojené s plnením našich zmluvných záväzkov voči používateľovi (napr. oznámenie adresy dodávateľom).

Pri kontaktovaní (prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu) sa údaje používateľa archivujú na účel spracovania požiadavky a pre prípad potreby doplňujúcich otázok.
Personenbezogene Daten werden gelöscht, sofern sie ihren Verwendungszweck erfüllt haben und der Löschung keine Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.

4. ZÍSKAVANIE PRÍSTUPOVÝCH ÚDAJOV
Prostredníctvom každého prístupu na server, na ktorom sa táto služba nachádza (takzvane serverové log súbory) získavame údaje. Prístupovými údajmi sú názov navštívenej internetovej stránky, súbor, dátum a čas návštevy, množstvo prenesených údajov, hlásenie o úspešnom otvorení, typ prehliadača spolu s verziou, operačný systém používateľa, referenčná URL (predchádzajúca navštívená stránka), IP adresa a poskytovateľ pripojenia.

Údaje z tohto záznamu využívame bez priradenia k osobe používateľa a vytvárania akýchkoľvek profilov v súlade s legislatívou upravujúcou štatistické vyhodnocovanie dát na účely prevádzky, zabezpečenia a otimalizácie našej online ponuky. Vyhradzujeme si však právo na dodatočné preverenie údajov zo záznamu, ak by v konkrétnych bodoch vzniklo podozrenie z neoprávneného použitia.

5. COOKIES A MERANIE DOSAHU
Cookies sú informácie, ktoré sa z nášho internetového servera alebo zo servera tretieho subjektu prenášajú do internetového prehliadača používateľa, kde sú uložené pre neskoršiu potrebu v budúcnosti. Informácie o použití cookies v rámci šifrovaného merania dosahu nájdu používatelia v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Naša online ponuka je prístupná aj bez použitia cookies. Ak si používateľ neželá ukladanie cookies vo svojom počítači, má právo deaktivovať príslušnú funkciu vo svojom internetovom prehliadači. Cookies uložené v systémových nastaveniach internetového prehliadača možno mazať. Zamietnutie cookies môžemať za následok obmedzenie funkcií online ponuky.

Mnohé online firemné cookies môžete spravovať prostredníctvom americkej stránky http://www.aboutads.info/choices alebo európskej stránky http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

6. GOOGLE ANALYTICS
Používame Google Analytics, internetovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. (“Google”). Google využíva cookies. Informácie, ktoré týmto spôsobom získava o používaní online ponuky, sa spravidla ukladajú na server Google v USA, kde sa archivujú.

Google na našu žiadosť tieto informácie spracúva na účel vyhodnocovania používania našej online ponuky, na tvorbu reportov o aktivitách v rámci tejto online ponuky a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním tejto online ponuky a internetu. S touto činnosťou môže byť spojené vytváranie šifrovaných používateľských profilov používateľov.

Službu Google Analytics používame výlučne s aktivovanou funkciou anonymizácie IP adries. To znamená, že IP adresa používateľa v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov dohody o Euróspkom hospodárskom priestore sa v rámci použitia spoločnosťou Google skráti. Len vo výnimočných prípadoch sa na server Google v USA prevedie kompletná IP adresa a skráti sa až tam.

IP adresa z internetového prehliadača používateľa sa nespáruje s ostatnými údajmi Google. Používatelia môžu ukladaniu cookies zabrániť zmenou príslušného nastavenia vo svojom internetovom prehliadači. Okrem toho môžu používatelia zabrániť tvorbe dát vytvorených prostredníctvom súborov cookies súvisiacich s využívaním online ponuky spoločnosťou Google a šíreniu týchto údajov stiahnutím a inštaláciou nasledovného modulu do svojho internetového prehliadača: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bližšie informácie o použití údajov na reklamné účely spoločnosťou Google, o možnostiach nastavení a vyjadrenia nesúhlasu nájdete na internetovej stránke spoločnosti Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners (“Využívanie údajov spoločnosťou Google pri používaní internetových stránok alebo aplikácií našich partnerov”), http://www.google.com/policies/technologies/ads (“Využívanie údajov na reklamné účely”), http://www.google.de/settings/ads (“Správa informácií, ktoré spoločnosť Google využíva na optimalizáciu vašej reklamy”) a http://www.google.com/ads/preferences (“Sami rozhodnite, akú reklamu vám Google bude zobrazovať”).

7. ZAPOJENIE SLUŽIEB A OBSAHU TRETÍCH STRÁN
V rámci našej online ponuky môže dôjsť k začleneniu obsahu alebo služieb tretích strán, napr. plánov mesta alebo typov písma iných internetových stránok. Pri využívaní takéhoto obsahu má tretia strana vždy prístup k IP adrese používateľa, pretože bez nej by nebola schopná odosielať svoj obsah do internetového prehliadača používateľa. IP adresa je preto nevyhnutná na zobrazenie takéhoto obsahu. Okrem toho môžu tretie strany poskytujúce obsah využívať vlastné cookies a spracúvať údaje o používateľoch na vlastné účely. Zo spracovaných dát možno vytvárať používateľské profily jednotlivých používateľov. Takýto obsah používame v čo možno najmenšej miere a volíme spoľahlivých poskytovateľov s ohľadom na bezpečnosť údajov.

Zoznam tretích strán a ich obsahov vrátane odkazov na ich vyhlásenia o ochrane údajov, ktoré obsahujú bližšie informácie o spracovaní údajov a možnostiach nesúhlasu (tzv. opt-out):

– Externé typy písma Google, Inc., https://www.google.com/fonts (“Google Fonts”). Pripojenie fontov Google Fonts prebieha prostredníctvom servera Google (spravidla v USA). Vyhlásenie o ochrane údajov: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://www.google.com/settings/ads/.

– Mapy služby “Google Maps” poskytovateľa Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Vyhlásenie o ochrane údajov: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://www.google.com/settings/ads/.

– Videá platformy “YouTube” poskytovateľa Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Vyhlásenie o ochrane údajov: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://www.google.com/settings/ads/.

8. PRÁVA POUŽÍVATEĽA A VYMAZANIE ÚDAJOV
Používatelia majú právo požiadať o bezplatné informácie o svojich osobných údajoch, ktoré o nich archivujeme.
Okrem toho majú používatelia právo na opravu nesprávnych údajov, odvolanie svojho súhlasu, zablokovanie a vymazanie svojich osobných údajov a v prípade podozrenia na nekorektné zaobchádzane s osobnými údajmi aj na vznesenie sťažnosti u kompetentného dozorného orgánu.

Údaje, ktoré archivujeme, mažeme hneď po skončení účelu ich archivácie a vo chvíli, keď ich vymazaniu nebránia žiadne zákonné archivačné lehoty.

9. ZMENY VYHLÁSENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vyhradzujeme si právo na zmeny vyhlásenia o ochrane osobných údajov v prípade potreby prispôsobenia legislatívnym zmenám, zmenám služieb alebo spôsobu spracovania údajov. To všetko však v súlade s ustanoveniami o spracovaní údajov. Ak je potrebný súhlas používateľa, alebo súčasti vyhlásenia o ochrane údajov obsahujú úpravy zmluvného vzťahu s používateľom, prebehnú tieto zmeny len so súhlasom používateľa.
Žiadame používateľov, aby sa pravidelne zaujímali o obsah vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov služby Hotjar
Na tejto internetovej stránke využívame službu Hotjar firmy Limited (Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta) na štatistické vyhodnocovanie údajov o návštevníkoch. Hotjar je služba, ktorá analyzuje správanie a spätnú väzbu používateľov na internetových stránkach s využitím analytických nástrojov a spätnej väzby. Internetové stránky využívajúce službu Hotjar sú doplnené o trekovací kód, ktorý sa prenáša na náš server umiestnený v Írsku (EÚ). Tento trekovací kód kontaktuje server Hotjar a odosiela skript na počítač alebo koncové zariadenie, ktoré využívate na návštevu internetovej stránky využívajúcej službu Hotjar. Tento skript zaznamenáva určité údaje súvisiace s interakciou používateľa na príslušnej internetovej stránke. Tieto údaje sa následne odosielajú na spracovanie na servery Hotjar.

Bližšie informácie o smernici na ochranu osobných údajov a podrobnosti o tom, ktoré údaje a akým spôsobom Hotjar zhromažďuje, nájdete na https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

Deaktivierung von Hotjar
Falls Sie nicht möchten, dass Hotjar Ihre Daten erhebt, können Sie den Hotjar Opt Out aktivieren. Sie haben dort die Möglichkeit, durch einen einfachen Klick auf den roten Hotjar deaktivieren Button, die Erhebung von Daten durch Hotjar zu deaktivieren oder wieder zu aktivieren. Achtung: Das Löschen von Cookies, die Nutzung des Inkognito/Privatmodus ihres Browsers, oder die Nutzung eines anderen Browsers führt dazu, dass wieder Daten erhoben werden.